เยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานโรงสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

    ณ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง. อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559ฃ

    View:224