การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus group) เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการเงินกู้ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00-12.30 น.

    ณ ห้องนนทรี 3 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

    View:230