สัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์” และรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ (แผนพัฒนาสหกรณ์ 5 ปี และแผนพัฒนาสหกรณ์ 20 ปี)

    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

    ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

    View:375