การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8

    เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น.

    ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    View:246