วัน เดือน ปี เรื่อง
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรฐกิจการเกษตร
การประชุมการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2559
ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการรับใช้สังคม
จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ขวนการสหกรณ์ในประเทศไทยและ Food value chain system ร่วมกับคณะผู้บริหาร IDACA จากประเทศญี่ปุ่น
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559
สถาบันฯ ร่วมจัดบู๊ทวารสารในงานสัมนาทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ "การสหกรณ์ไทยในศตวรรษใหม่ (Thailand Cooperative in the New Century)"
โครงการสัมนารับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน