การประชุมการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2559

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559

    ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 อาคารวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    View:196