โครงการสัมนารับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559

    ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้น

    View:223