สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมจัดบู๊ทวารสารในงานสัมนาทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
    "การสหกรณ์ไทยในศตวรรษใหม่ (Thailand Cooperative in the New Century)"

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

    ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

    View:245