ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ขวนการสหกรณ์ในประเทศไทยและ Food value chain system ร่วมกับคณะผู้บริหาร IDACA จากประเทศญี่ปุ่น

    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

    ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 อาคารวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    View:229