การประชุมวิชาการ 12 ICA-AP Regional Assembly, coopertive Forum and Related

  วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2559

  ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย

  ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายในเวทีประชุมวิชาการ "Co-operative : Empolwering Communities towards Socio Economic Sustainablility"

  ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2559

  ณ โรงแรม Seri Pacific เมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

  ประชุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบธุรกิจฐานชุมชนและการค้าที่เป็นธรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  เยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานโรงสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  ณ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง. อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559ฃ

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

  ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8

  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น.

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  แนวทางสำหรับการจัดตั้งการร่วมกลุ่มชาวบ้านหรือการจัดตั้งสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

  ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน