ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมมูลนิธิสังคมสุขใจ

  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

  ณ ร้านปฐม ซอยทองหล่อ 23

  ประชุมกับทีมงานสำนักงานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจโนนค้อทุ่ง

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ศึกษาดูงาน Wholesale Market

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

  จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

  ประชุม FVC Seminar on "Marketing of Agricultural Products for Small Scale Farmers in ASEAN"

  ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2560

  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  การประชุมนำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่แก่ฝ่ายชุมชนและสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 18

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560

  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

  ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 18