ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 21″

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล1 ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 7

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

  ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  ประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารธกส. เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกัน

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 1505 สำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  อบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 21″ ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2563 โดยผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล1 ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่ธกส. ในฐานที่ปรึกษาโครงการพร้อมทีมผู้บริหารธกส.เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

  ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  เสนอแนะโครงการวิจัย “การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูล” และโครงการวิจัย “การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูลและพัทลุง”

  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

  ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.เข้าร่วมเวทีจัดแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

  เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2563

  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

  ทีมกลไกกลางลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนหนองสาหร่าย "การจัดการเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและห่วงโซ่คุณค่าอาหารปลอดภัย" และให้การสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรมแก่ทีมวิจัยในพื้นที่

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  ณ โรงเรียนชาวนา ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

  เวทีสรุปการเรียนรู้และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างวินัยการเงินและการออม และ บทบาทการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กทม.

  คุณจีรภัทร์ ปานสูง และคุณวีรพล เกตุแก้ว ภาคีเครือข่ายงานวิจัย IBM สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  เป็นวิทยากรในสถานีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในการเสริมสร้างวินัยการเงินและการออม

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กทม.