รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บรรยายในหัวข้อ

  “วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศตามกรอบ Value Based Economy”ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


  คุณวิจิตรเลขา มารมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

  บรรยายในหัวข้อ “FinTech เทรนด์แห่งโลกอนาคต: ผลกระทบต่อธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ  ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล บรรยายในหัวข้อ “การสร้างสุนทรียภาพในชีวิตและการสร้างความสุขในการทำงาน”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


  ผู้อำนวยการหลักสูตร (รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) และทีมงานได้จัดเวทีให้คำแนะนำการประชุมเชิงปฏิบัติการ

  "โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการส่งเสริมสหกรณ์ตามนโยบาย Thailand 4.0” ให้กับนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2

  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  คุณลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรยายในหัวข้อ “เกษตรทฤษฏีใหม่ผ่านกลไกสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


  อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  คุณเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวปฏิบัติสู่สัมฤทธิ์ผลตามกรอบยุทธศาสตร์”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ  คุณปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ“นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560


  โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 22 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  ประชุมโครงการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

  ณ สหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  สำรวจพื้นที่รวบรวมข้อมูล และประชุมกลุ่มเป้าหมาย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน

  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

  ศึกษาดูงานที่สหกรณ์เครดิตไรฟ์ไฟเซน (IRU)

  ณ เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี

  เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมวางแผนโครงการอบรมนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์