ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์บรรยายเรื่อง “ความสำคัญและแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์“

  ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์อย่างไรให้ได้มาตรฐานโคออป” เนื่องในงานเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  เฉลิมฉลองงานวันสหกรณ์สากล 2562 ภายใต้แคมเปญ “COOPS 4 DECENT WORK” No one must be left behind.

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  บรรยายโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาทีมวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์

  หัวข้อ “รูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาความเข้มแข็งให้สหกรณ์”

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ


  บรรยายโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาทีมวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ”

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์บรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อเสนอแนวทางปิดช่องว่างเชิงนโยบายและนวัตกรรมนำการพัฒนาสหกรณ์” ในเวทีประชุม “ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทย”

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

  บรรยายหัวข้อ “พัฒนาบทบาทการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม”

  ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

  ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  เครือข่ายกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และทีมงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรีบนรู้ฯ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำนวน 40 คนศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

   

  อภิปรายเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้ระบบนิเวศเรียนรู้”

  ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

  ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  บรรยายเรื่อง “นโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดำเนินงานของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน”

  ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

  ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2562

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

  ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

  ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

  ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย