การนำตัวแบบการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าไปใช้ในการคัดเลือกรางวัลให้กับขบวนการสหกรณ์ภายใต้การดำเนินการของสสท.

  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รองผู้จัดการใหญ่ชสอ. และทีมงานเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอคำปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรอบรม

  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ “หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2”

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ พญาไท กทม.

  เวทีเสวนา “งานวิจัยเชิงระบบเพื่อการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”

  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

  ณ ห้องประชุม Aster 2-3 ชั้น 14 โรงแรม St. Regis ราชดำริ กรุงเทพฯ

  ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับผู้บริหารและทีมงานสภาพัฒน์

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

  ณ ห้อง 531 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการผลิตข้าวอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาท่ามะขาม”

  ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี”

  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

  ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการตลาด
  ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

  ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วันที่ 6 ตุลาคม 2563

  จัดเวที “การจัดการความรู้ (KM) สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ รุ่นที่ 21”

  วันที่ 1 ตุลาคม 2563

  ณ ห้องนนทรี 3 ชั้น 4 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

  เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 256

  ณ โรงเรียนบ้านนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

  บรรยายเรื่อง “แนวคิด หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์”

  วันที่ 26 กันยายน 2563

  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  เสวนาเวที “ผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างไร?”

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)