Mr.Nocolas Feassy จาก DIRAD เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องสหกรณ์การเกษตร

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  เวทีเสวนาหารือและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ควรจะเป็น

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 อาคารเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

  เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559

  ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  เยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์และสวนผลไม้เมล่อนในโครงการชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม

  ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่

  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

  ณ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

  บรรยายเรื่อง โอกาสและความท้าทายของการรวมกลุ่ม / สหกรณ์และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม/สหกรณ์และนวัตกรรมในเวทีการประชุม สกว. (TRF Forum)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559

  ณ ห้องกรกมล โรงแรมเดอะสุโกศล

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  พิธีเปิดและเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559

  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  งานวันสังคมสุขใจ ตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงานวันสังคมสุขใจ

  ระหว่าง วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

  ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

  ข้าราชการจากกระทรวงเกษตร และผู้บริหาร IDACA ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสถาบันฯเกี่ยวกับสถานการณ์สหกรณ์ไทย

  และดูงานที่ตลาดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2559

  ณ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม