ฟังบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

  ณ สหกรณ์การเกษตรเข้าคิชฌกูฎ อ.เมือง จ.จันทบุรี

  คณะผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เดินทางไปฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด

  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

  ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า วิทยาลัยพยาบาล อ.เมือง จ.ชลบุรี

  บรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปการเกษตรไทยในยุค Thailand 4.0”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้กลไกพลังประชารัฐ”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  เวทีสรุปบทเรียน “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายและอภิปราย “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: มุมมองจาก Stakeholder”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมงาน "ASEAN-India Forum and Expo.”

  ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560

  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  คุณปลื้มจิตร สิงห์สุทธิจันทร์ กรมบัญชีกลาง บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่ พ.ศ. 2560”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  คุณชรัส ลิขิตคุณวงศ์ บรรยายในหัวข้อ “โลกธุรกิจและเทคนิคการเจรจาต่อรอง”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  คุณรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงินและสหกรณ์”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ  คุณสาลี่ สุขเกิด ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณ บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและการบูรณาการงบประมาณร่วมกับหน่วยงานภายนอก (กลุ่มจังหวัด)”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


  รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บรรยายในหัวข้อ

  “วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศตามกรอบ Value Based Economy”ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


  คุณวิจิตรเลขา มารมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

  บรรยายในหัวข้อ “FinTech เทรนด์แห่งโลกอนาคต: ผลกระทบต่อธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ