เสวนาในเวทีสาธารณะ “9 ปี โฉนดชุมชนคลองโยง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” การจัดการที่ดิน ในพื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรกของไทย

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

  ณ ชุมชนบ้านคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ บรรยายแก่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ “สหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนของไทย”

  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

  ณ ห้องประชุม EC3209 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่งให้ความรู้การจัดทำระบบการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (ICS) แก่เกษตรกรสปก.อำนาจเจริญที่จะทำนาอินทรีย์ 200 ราย

  วันที่ 23 สิงหาคม 2562

  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 8/2562

  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

  ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

  งานฉลอง 40 ปี สอ.กฟผ.

  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

  ณ ศูนย์กีฬากำธนฯ การออมการลงทุน

  ทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย TRP4 และขอข้อคิดความเห็นจากคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และSteering Committee ชุดโครงการฯ

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัย ได้ริเริ่มนำระบบนิเวศการเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปใช้ในการพัฒนาขบวนสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

  ณ โรงแรมเลิศนิมิตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ”
  และ หัวข้อ “รูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาความเข้มแข็งให้สหกรณ์”

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน

  กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62

  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน และการวางแผนการดำเนินการในปีต่อไป

  ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม:

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี