ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรนาปีบ้านพนมนาง”

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

  ณ สถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นปัญหาขบวนการสหกรณ์ไทยในปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขในอนาคต เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการเตรียมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อบรมให้ความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรให้มีกระบวนทัศน์และทักษะการพัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบ Conference และระบบ Zoom

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

  ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1

  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครหารือและขอความอนุเคราะห์บทความเกี่ยวกับสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

  ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมวางแผนการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 77 จังหวัดด้วยระบบออนไลน์ พร้อมทั้งนำเสนอร่างโครงการอบรม

  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยในวิสาหกิจชุมชน

  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาสหกรณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  ในฐานะที่ได้รับโล่เชิดชูประกาศเกียรติคุณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

  ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  ประชุมหารือการกำหนดมาตรฐานที่เป็นเครื่องมือการประเมินศักยภาพการจัดการเศรษฐกิจชุมชน

  วันที่ 16 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ

  วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.

  ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ

  วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.