บรรยายเรื่อง โอกาสและความท้าทายของการรวมกลุ่ม / สหกรณ์และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม/สหกรณ์และนวัตกรรมในเวทีการประชุม สกว. (TRF Forum)

  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559

  ณ ห้องกรกมล โรงแรมเดอะสุโกศล

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  พิธีเปิดและเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559

  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  งานวันสังคมสุขใจ ตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงานวันสังคมสุขใจ

  ระหว่าง วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

  ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

  ข้าราชการจากกระทรวงเกษตร และผู้บริหาร IDACA ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสถาบันฯเกี่ยวกับสถานการณ์สหกรณ์ไทย

  และดูงานที่ตลาดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2559

  ณ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  การประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ เรื่อง "ทิศทางเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง"

  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  Assoc. Prof. Iwamoto Satoshi จาก UGSAS-Glfu University เข้าพบผู้อำนวยการ

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิการยน 2559

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  สัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์” และรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ (แผนพัฒนาสหกรณ์ 5 ปี และแผนพัฒนาสหกรณ์ 20 ปี)

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

  ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus group) เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการเงินกู้ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00-12.30 น.

  ณ ห้องนนทรี 3 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  การประชุมวิชาการ 12 ICA-AP Regional Assembly, coopertive Forum and Related

  วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2559

  ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย