นักศึกษานานาชาติ หลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต Master of Rural Development Management MRDM มหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุม Partnership for Agricultural Trade and Inclusive Growth in Thailand : Business Consultation Meeting between Thai Government and Grow Asia

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ครั้งที่ 1/2560

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) ร่วมกับคุณวินัย เมฆดำ

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  Mr.Nocolas Feassy จาก DIRAD เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องสหกรณ์การเกษตร

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  เวทีเสวนาหารือและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ควรจะเป็น

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 อาคารเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

  เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559

  ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  เยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์และสวนผลไม้เมล่อนในโครงการชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม

  ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา