ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 19

  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563

  ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  เผยแพร่ชุดความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อการเตรียมการสู่การเป็น Smart Farmers ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

  ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

  ณ ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา

  ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)

  พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ ครั้งที่ 3

  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

  ณ ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา

  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง “ชุดความรู้ & นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา”

  และร่วมออกแบบการพัฒนางานวิจัยด้วย Value Chain และ Business Model Canvas

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

  ประชุม คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

  ประชุม “กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4)”

  พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานในระยะต่อไปผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

  ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

  ณ ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา

  ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

  ณ ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา

  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “วิสัยทัศน์การพัฒนา TRP4, ชุดความรู้ & นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา

  และแผนงานความร่วมมือระหว่างทีมกลไกกลางและทีมวิจัย” และหนุนเสริมชุดความรู้เรื่อง “Learning Ecosystem & Design และ Value Chain & Business Model Canvas” ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563