พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย และกล่าวปิดการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 22″

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการอบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 22″

  ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564

  ณ ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมและได้แสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติครั้งที่ 4/2563

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  พิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 22″

  22 มีนาคม 2564

  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปฐมนิเทศโครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 20″

  และบรรยายในหัวข้อ “รู้ทันสถานการณ์เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์”

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

  ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2

  รอบรมให้ความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรให้มีกระบวนทัศน์และทักษะการพัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Conference และระบบ Zoom

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

  ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  อบรมหลักสูตรกรรมการมืออาชีพ

  ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564

  ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี

  ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

  วันที่ 11 มีนาคม 2564

  ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.

  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์”

  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564

  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด

  ทีมวิจัยโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อดูแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์หอยแครง จำนวน 200 ไร่

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564