ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ

  วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.

  ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ

  วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.

  เปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” วิถีชีวิตใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

  ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563

  ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับโล่เชิดชูประกาศเกียรติคุณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  ในฐานะบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์ เป็นผู้นำที่มีคุณค่าต่อการสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563

  ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

  ดูงานเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนายม

  วันที่ 8 ธันวาคม 2563

  ณ ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

  ให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุม M1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากรณีการให้สิทธิสมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วน

  วันที่ 4 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมด้านการเกษตร และนักวิชาการชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
  ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาในการนำตัวแบบงานวิจัยไปใช้ในการดำเนินการวิจัยในวิสาหกิจชุมชน

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินการโครงการวิจัยในช่วง 6 เดือนสุดท้ายแก่ทีมวิจัยกาญจนบุรี

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องฟ้ามุ่ย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

  เสวนาเรื่อง “ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก: บทเรียนจากพื้นที่” ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที 17

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน