ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 11/2562

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

  ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

  งานครบรอบ 9 ปี ตลาดสุขใจ

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

  ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 5/2562

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

  ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

  ณ ห้องประชุมใหญ่ TOT

  นำเสนอ (ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

  ณ ห้องประชุมนนทรี 2 ชั้น 4 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำกัด ร่วมศึกษาดูงานด้านสหกรณ์

  ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2562

  ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ค สโลวาเกีย และฮังการี

  ประธานและคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

  ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2562

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

  Dr.Masahiro YAMAO จากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา และ Ms. Michiko Amano นักวิจัยจากกระทรวงเกษตรป่าไม้ จากประเทศญี่ปุนเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ทีมวิจัยลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวแบบ และศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM บ้านลาด และการเตรียมการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM บ้านลาด

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์