Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/4-3-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผอ. ได้รับเชิญลงพื้นที่เพื่อประเมินโครงการวิจัยและเขียนบทปริทัศน์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

  วันที่ 3 มีนาคม 2556

  ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายจ.เพชรบุรี


  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/28-2-56MOU/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการถ่ายโอนความรู้ (Smart Farmers ; Smart Officers)

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

  ณ หองประชุมกําพลอดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขน

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/25-2-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (วชก.) ดูงานสถาบันฯและตลาดสุขใจ

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วันที่ 22-23 เดือน กุมภาพันธ์ 2556

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/20-2-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  บรรยากาศการบรรยายพิเศษ การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร โดยหมอโกศล สิงห์ทองและทีมแพทย์ทางเลือกจากวัดไร่ขิง

  ณ ห้องประชุม 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/19-2-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย

  หัวข้อ "กลไกการสนับสนุนที่จำเป็นเป็นการพัฒนาสู่ SHOs SYSTEM"

  ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/14-16-2-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการลูกชาวนาเพื่อเพิมสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ

  มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ณ มูลนิธิธรรมะร่วมใจ จังหวัดยโสธร และ บริษัท โรงสีไฟบางซื่อเจียเม้ง จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2556

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/12-2-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/8-2-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เพื่อหารือการขับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการส่งเสริมบทบาทองค์กรย่อยใน ส.ส.ท.

  ณ หองประชุมสํานักงานสถานีองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/6-2-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมนักวิจัยชาวนามืออาชีพเพื่อเตรียมงานศึกษาดูงานและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/5-2-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมหารือขับเคลื่อนแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center) ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/30-1-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานฝ่ายชุมชุนและสังคม สกว.

  ณ โรงแรมบัดด้ีโอเรียนทอลริเวอรไซดปากเกร็ด

  วันที่ 30 มกราคม 2556