Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/30-31-5-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ประชุมถอดบทเรียนโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ครั้งที่ 2

  วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2556

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/SAR22-5-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์รับการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/16-5-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ประชุมถอดบทเรียนโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ครั้งที่ 1

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/PT13/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 13

  วันที่ 13-18 พฤษภาคม 2556

  ณ หองพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ภาพรับเกีรยติบัตร

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/8-10LaO/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ศึกษาดูงานและประชุมหารือสำหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศสปป. ลาว

  วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2556

  ณ ประเทศลาว

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/25_4_56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  อบรมชาวนามืออาชีพ จ.ชัยนาท ครั้งที่ 4

  วันที่ 25 เมษายน 2556

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/24-4-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ สวนสามพราน ข้าวหอมมะลิ และผลไม้ ระยะที่ 3

  วันที่ 24 เมษายน 2556

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/2-5-4-56_iNDO/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ศึกษาดูงานและประชุมหารือสำหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอินโดนีเซีย

  วันที่ 2-5 เมษายน 2556

  ณ ประเทศอินโดนีเซีย

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/22-3-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System

  วันที่ 22 มีนาคม 2556

  ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/15-3-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริมสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.

  วันที่ 15 มีนาคม 2556

  ณ หองประชุมณหองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยการเรียนรูสื่อสาธารณะ (อาคาร D)


  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/11-3-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ชสอ.จัดโครงการพัฒนาและดำเนินการให้การศึกษาอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 12

  วันที่ 11 - 16 มีนาคม 2556

  ณ หองพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ภาพรับเกียรติบัตร