บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์และข้อพึงระวังสำหรับผู้บริหารระดับสูง”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “ภาคการเกษตรไทยกับโอกาสในประชาคมอาเซียน”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “ถ่ายโอนความรู้ Smart Officers”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดทฤษฎีและกฏหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” 

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” 

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มในธุรกิจสหกรณ์” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายให้หัวข้อ “การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจสหกรณ์” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  ฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน "ทิศทางการค้า และโอกาสในการส่งออกสินค้าชายแดน"

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

  ณ สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จ.จันทบุรี

  ฟังบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

  ณ สหกรณ์การเกษตรเข้าคิชฌกูฎ อ.เมือง จ.จันทบุรี