ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “
  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

  ผู้อำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมบันทึกวีดีโอการจัดการความรู้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 21

  ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

  ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11

  ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563


  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 7/2563

  ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

  ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะร่างแผนยุทธศาสตร์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ร่วมกับทีมที่ปรึกษา

  ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

  ประชุมหารือแนวทางการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ

  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมกับคณะทำงานพิจารณากรอบแนวทางพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563

  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

  ณ ห้องประชุม ฝ.101 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์


  คุณอรุษ นวราชและทีมงาน เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อรายงานสถานการณ์ของสามพรานโมเดล และขอหารือการพิจารณาร่างเกณฑ์สินค้าอินทรีย์ที่จะจัดประชุม

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2563

  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

  ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

  ณ ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา

  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 19

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย