คณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจฐานชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการโครงการวิจัยในช่วงของรายงานความก้าวหน้า

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

  ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมร่วมแถลงผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

   

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม (IBM Inclusive Business Model)

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  บู๊ทผลงานวิจัย “สามพรานโมเดล” และ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ” เผยแพร่ในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

  ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560

  ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน โดยมีพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ

  ลงพื้นที่ประชุมหารือและวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน

  ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  รับประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  ทดสอบความรู้ Post-Test โครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  พิธีมอบเกียรติบัตรผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้โครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ