ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพิเศษจังหวัดอุทัยธานีและประจวบคีรีขันธ์

  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  โครงการสัมมาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

  ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563

  ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฏร์ธานี

  ประชุมระดมความคิดการพัฒนาชสอ.สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยใช้กรอบ Business Model Canvas

  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

  ณ ห้องประชุมชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอคำแนะนำและแนวทางการดำเนินการโครงการวิจัยในระยะต่อไป

  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563

  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหารือการเตรียมการ Workshop การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสอ.และหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชำนาญการ รุ่นที่ 21

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัด

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พิธีเปิดงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ภายใต้ธีม “ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์....สู่ชีวิตที่สมดุล” โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

  ณ ตลาดสุขใจ จังหวัดนครปฐม

  สัมมนา “รายงานผลการดำเนิงานงาน ปี 2562 (6 เดือนแรก) แนวทางการดำเนินงานปี 2562 (6 เดือนหลัง) และทบทวนกลยุทธ์ปี 2563” และนำเสนอแนวคิดการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของชสอ.

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

  ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ศึกษาดูงานสันนิบาตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Credit Union League : RCUL)

  ณ ประเทศรัสเซีย

  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562

  รองประธานสอ.กฟผ.จก. เป็นตัวแทนแสดงความยินดีแด่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

  ณ สหกรณ์ออมทพรัย์ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

  เข้าค่ายปฐมนิเทศ “หน่วยบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

  ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาด้วยระบบพี่เลี้ยงของหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม: กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (TRP2)

  ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562

  ณ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน