โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ศึกษาดูงาน Wholesale Market

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

  จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

  ประชุม FVC Seminar on "Marketing of Agricultural Products for Small Scale Farmers in ASEAN"

  ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2560

  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  การประชุมนำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่แก่ฝ่ายชุมชนและสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 18

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560

  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

  ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 18 

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 18 วันที่สอง

  วันที่ 21 มีนาคม 2560

  ณ อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 18

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560

  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ผู้อำนวยการได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหัวข้อ Business Development Planning

  ให้กับโครงการอบรม "ICA-Japan Training Course "Fostering Core Leaders of Agricultural Cooperative"

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

  ณ CLT Training Center สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  ผู้อำนวยการสถาบันฯและทีมงานวิจัยเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น "โครงการผลิตกล้วยหอมทอง"ที่สหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

  ณ สหกรณ์เกษตรบ้านลาดตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี