รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สำรวจตลาดเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรไทย เพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้บูรณาการกับงานวิจัย TRP4

  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

  ณ เมืองทองธานี

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2563

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  Comment งานวิจัยชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตะวันตก 2 พื้นที่

  โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของคนเมือง และโครงการวิจัยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

  ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยหน่วยส่งเสริมฯลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว เยี่ยมชมหมู่บ้านต้นแบบบ้านแพะป่าห้า

  เยี่ยมชมถนนสายอาหารบ้านทุ่งป่าเก็ด และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจอินทรีย์ตำบลป่าไผ่ จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

  comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ

  เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

  ณ อบต.ดอนแก้ว และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจอินทรีย์ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1/2562

  วันที่ 22 สิงหาคม 2563

  ณ ร้านปฐม ซ.ทองหล่อ 23 กรุงเทพฯ

  ประชุมหารือสหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และพบปะสหกรณ์ 4 ภาค

  วันที่ 19 สิงหาคม 2563

  ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

  ทีมงานหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากลงพื้นที่เพื่อติดตามศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมบ้านลาดร่วมกับท่านประธานและผู้จัดการสหกรณ์

  วันที่ 19 สิงหาคม 2563

  ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี

  ประชุมแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการร้านอาหารของมหาวิทยาลัยรังสิตเกี่ยวกับแนวทางการตลาดข้าวปลอดภัยตามแผนธุรกิจข้าวและผักปลอดภัย

  ของวิสาหกิจชุมชนหนองสาหร่าย

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจข้าวปลอดภัย กข 79 และผักปลอดภัย”

  ของวิสาหกิจชุมชนหนองสาหร่าย ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

  ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

  ณ อาคาร IMPACT Challenger Hall 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี