เวทีประชุมสรุปผลการดำเนินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ 12 จังหวัด

  ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

  comment งานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมจำนวน 24 คน

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

  comment งานวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน

  และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วม 21 คน

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

  นำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2”

  โดยมี คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ คุณลดาวัลย์ คำภา และผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อแนะนำ และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 16 คน

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

  comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนชาวสวนปาล์ม

  และโครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูลและพัทลุง

  ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 22 คน

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

  comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนชาวสวนยาง
  และโครงการวิจัยการพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูล

  ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 36 คน

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

  comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคกลางตะวันตก โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขอคนเมือง กรณีศึกษา เกษตรในเมืองกรุงเทพมหานคร
  และโครงการการสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีศึกษาผักแผลไม้ปลอดภัย

  ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วม 24 คน

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom meeting

  วันที่ 28 มิถุนายน 2564

  เวทีและการสื่อสารงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน TRP4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 12 คน

  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564

  เสวนาออนไลน์ เรื่อง “เวทีร่วมคิด ร่วมสนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

  ทีมวิจัยพื้นที่กาญจนบุรีหารือในประเด็น “Change Agent” กับรศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทและทีมหน่วยส่งเสริม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 12 คน

  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564