ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

  ณ ห้องโลตัสโรงแรมรามา กาเด้นส์ กรุงเทพฯ

  งานเสวนาระดมความคิดเห็น “จะสานต่อโครงการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ให้ยั่งยืนได้อย่างไร”

  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560

  ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต

  ประชุมเตรียมการจัดทำรายงานความก้าวหน้า Progress Report โครงการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม (IBM Inclusive Business Model)

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมหารือการดำเนินการโครงการวิจัยกับผู้บริหาร บริษัทซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

  ณ บริษัทซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560

  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

  ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมโครงการ "การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน"

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  ประชุมโครงการ "การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน"

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

  ณ สหกรณ์เกษตรบ้านลาดตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมโครงการจัดทำหนังสือการบริหารจัดการงานวิจัย ฉบับที่ 2 ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

  ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

  คณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจฐานชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการโครงการวิจัยในช่วงของรายงานความก้าวหน้า

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

  ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์