Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/8-10LaO/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ศึกษาดูงานและประชุมหารือสำหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศสปป. ลาว

  วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2556

  ณ ประเทศลาว

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/25_4_56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  อบรมชาวนามืออาชีพ จ.ชัยนาท ครั้งที่ 4

  วันที่ 25 เมษายน 2556

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/24-4-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ สวนสามพราน ข้าวหอมมะลิ และผลไม้ ระยะที่ 3

  วันที่ 24 เมษายน 2556

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/2-5-4-56_iNDO/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ศึกษาดูงานและประชุมหารือสำหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอินโดนีเซีย

  วันที่ 2-5 เมษายน 2556

  ณ ประเทศอินโดนีเซีย

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/22-3-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System

  วันที่ 22 มีนาคม 2556

  ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/15-3-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  การประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริมสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.

  วันที่ 15 มีนาคม 2556

  ณ หองประชุมณหองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยการเรียนรูสื่อสาธารณะ (อาคาร D)


  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/11-3-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ชสอ.จัดโครงการพัฒนาและดำเนินการให้การศึกษาอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 12

  วันที่ 11 - 16 มีนาคม 2556

  ณ หองพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ภาพรับเกียรติบัตร

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/4-3-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  ผอ. ได้รับเชิญลงพื้นที่เพื่อประเมินโครงการวิจัยและเขียนบทปริทัศน์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

  วันที่ 3 มีนาคม 2556

  ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายจ.เพชรบุรี


  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/28-2-56MOU/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการถ่ายโอนความรู้ (Smart Farmers ; Smart Officers)

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

  ณ หองประชุมกําพลอดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขน

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/25-2-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (วชก.) ดูงานสถาบันฯและตลาดสุขใจ

  ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วันที่ 22-23 เดือน กุมภาพันธ์ 2556

  Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/web/cai.ku.ac.th/html/cai/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs/20-2-56/
  Check folder permmisions!
  Admiror Gallery: 3.0
  Server OS:Apache/2.2.0 (Fedora)
  Client OS:Unknown
  PHP:5.1.6

  บรรยากาศการบรรยายพิเศษ การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร โดยหมอโกศล สิงห์ทองและทีมแพทย์ทางเลือกจากวัดไร่ขิง

  ณ ห้องประชุม 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556