ทีมวิจัยพื้นที่กาญจนบุรีหารือในประเด็น “Change Agent” กับรศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทและทีมหน่วยส่งเสริม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 12 คน

  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

  เวทีนำเสนอผลงานชุดโปรแกรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อผู้อำนวยการสกสว. (TRP4) ผ่านระบบ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 38 คน

  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครื่องมือประเมินผลลัพธ์งานวิจัย” ร่วมกับนักวิจัยพื้นที่กาญจนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 12 คน

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการอบรมให้ความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรให้มีกระบวนทัศน์และทักษะการพัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน

  ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

  หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4

  เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางปรับปรุงเครื่องมือการส่งเสริมการพัฒนาฯและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex มีผู้เข้าร่วม 40 คน

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

  comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ จำนวน 4 โครงการย่อย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

  ประชุมหารือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4) ร่วมกับ ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา คุณอิษฎ์ ปักกันต์ธร หัวหน้าทีมกลไกภูมิภาคและนักวิจัยรวม 16 คน

  ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที “เศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคกลาง ตะวันตก”
  และให้ความรู้เรื่อง “Business Model Canvas และ GROW Model” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet มีผู้เข้าร่วม 24 คน

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

  การอบรมให้ความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรให้มีกระบวนทัศน์และทักษะการพัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ครั้งที่ 3

  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมจำนวน 309 คน

  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

  ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อประเมินผลและขอข้อคิดเห็นในการลงพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564