การประชุมทิศทางโจทย์วิจัยยกระดับประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 /2561 งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ SRI 4: การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน

  (Inequality Reduction and Poverty Reduction)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว. SM Tower สนามเป้า กรุงเทพฯ

  ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชมเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืนเพื่อประชุมการจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปและธุรกิจข้าว

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

  เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดเวทีอบรม แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ธรรมาภิบาล : เครื่องมือ และมาตรการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

  ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2560

  ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การปรับตัวของสหกรณ์ไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0"

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

  ณ ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดเพื่อจัดเวทีเตรียมการเข้ารับการตรวจประเมินข้าว GAP แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม

  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

  ณ สหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

  เวทีอบรม "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป สู่มาตรฐานสากล" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม (IBM Inclusive Business Model)

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  งานเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "3 ขั้นตอนเรียนรู้จากสหกรณ์สู่ทฤษฏีใหม่"

  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

  ณ สยามสมาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์