คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

  ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

  คุณปิยดา วัฒนะธรรมศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ กตส. บรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานการบัญชี”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

  ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

  คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ. บรรยายในหัวข้อ “หลักการ - แนวทางการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพ”
  และ “นโยบายการกำกับดูแล สอ. ภายใต้ พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 21มีนาคม 2565

  ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

  อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน”
  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

  ณ ห้อง EC5313 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มก.

  คุณสิรวิชญ์ ไพศาสตร์: ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

  ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

  คุณภัทราภรณ์ บุตะเขียว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี”
  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

  ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

  อบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2565

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

  ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษ์ฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

  เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นประธานกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2564

  เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team มีผู้เข้าร่วม 14 คน

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team มีผู้เข้าร่วม 14 คน

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564