ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการผลิตข้าวอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาท่ามะขาม”

  ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี”

  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

  ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการตลาด
  ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

  ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วันที่ 6 ตุลาคม 2563

  จัดเวที “การจัดการความรู้ (KM) สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ รุ่นที่ 21”

  วันที่ 1 ตุลาคม 2563

  ณ ห้องนนทรี 3 ชั้น 4 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

  เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 256

  ณ โรงเรียนบ้านนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

  บรรยายเรื่อง “แนวคิด หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์”

  วันที่ 26 กันยายน 2563

  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  เสวนาเวที “ผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างไร?”

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการรวมกลุ่มชาวประมงเก็บหอยแครง และแนวทางการจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น”

  ภายใต้โครงการ “การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝั่งในการเพาะเลี้ยง และการจัดการทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งหอยแครงโดยการมีส่วนร่วมของคนในตำบลแหลมงอบ และตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด”

  เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2563

  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวางแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกร” ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัย

  จ.สมุทรสงคราม กรณีศึกษาผักและผลไม้ปลอดภัย

  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

  ณ ห้องประชุมบ้านสวนแสงตะวัน ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

  ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้TRP4 ระยะที่ 2

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ”

  ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

  ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

  ประชุมเพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

  วันที่ 9 กันยายน 2563

  ณ อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ