ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

  ณ ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา

  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “วิสัยทัศน์การพัฒนา TRP4, ชุดความรู้ & นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา

  และแผนงานความร่วมมือระหว่างทีมกลไกกลางและทีมวิจัย” และหนุนเสริมชุดความรู้เรื่อง “Learning Ecosystem & Design และ Value Chain & Business Model Canvas” ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 18 ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

  ประชุมคณะกรรมการวิชาการสหกรณ์เพื่อพิจารณากลั่นกรองทางด้านวิชาการสหกรณ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

  ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวคิดการจัดทำหน่วยประสานการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

  เจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดอบรมทางด้านอาชีพให้กับเครือข่ายสมาชิก

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

  ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

  ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

  ณ ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา

  ประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง

  ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประชุมหารือสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 17 ผ่านระบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563

  ประชุมวางแผนการรวบรวมข้อมูล “ผลกระทบการดำเนินงานสหกรณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

  และแผนงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาสหกรณ์ของสสท.จากประสบการณ์วิจัยของสวสก.”

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย