อบรมเสริมสร้างความรู้เกษตรกรเรื่อง “การจัดการและป้องกันไร่สี่ขามะพร้าว”

  ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.1 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

  ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัยพร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนมะพร้าวต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี

  วันที่25 ธ.ค. 2565

  ณ ร้าน พร้าว คาเฟ่ แอนด์ บิสโตร ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  ประชุมหารือกรอบแนวทางดำเนินการและการจัดการหลักสูตร Non-Degree ของคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

  ประชุมหารือกรอบทิศทางการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ามะพร้าวน้ำหอม

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

  ณ พร้าว คาเฟ่ แอนด์ บิสโตร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

  เวทีอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการบริหารจัดการขยะในสวนมะพร้าวน้ำหอม เสริมสร้างความรู้เกษตรกร เรื่อง “การผลิตไบโอชาร์จากเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้ง

  วันที่ 28 ต.ค. 2565

  ณ บ้านสวนพวงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางการดำเนินการโครงการวิจัยเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาด ด้วยแพลตฟอร์ม GROW Model

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565

  ณ ศาลาประชาคม ม.1 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

  ลงพื้นที่โครงการวิจัยเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาด

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

  ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มีเกษตรกร นักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม 47 คน พร้อมทั้งเยี่ยมชมล้งโชคณัฐสิณี

  โครงการบริการวิชาการ “การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว”

  เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565

  ณ โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ และคุณเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร บรรยายในหัวข้อ “การจัดการความรู้ (KM) สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565

  ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

  คุณนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ “

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

  ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

  คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 23″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

  ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ