บรรยายในหัวข้อ “การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มในธุรกิจสหกรณ์” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายให้หัวข้อ “การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจสหกรณ์” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  ฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน "ทิศทางการค้า และโอกาสในการส่งออกสินค้าชายแดน"

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

  ณ สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จ.จันทบุรี

  ฟังบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

  ณ สหกรณ์การเกษตรเข้าคิชฌกูฎ อ.เมือง จ.จันทบุรี

  คณะผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” เดินทางไปฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด

  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

  ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า วิทยาลัยพยาบาล อ.เมือง จ.ชลบุรี

  บรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปการเกษตรไทยในยุค Thailand 4.0”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้กลไกพลังประชารัฐ”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  เวทีสรุปบทเรียน “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  บรรยายและอภิปราย “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: มุมมองจาก Stakeholder”

  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ