ประชุมแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการดำเนินงานในอนาคคตร่วมกับทีมแกนนำวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง

  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ระยะที่ 2 ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และทีมงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด

  เมื่อ 21 กันยายน 2561

  ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

  ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน

  เมื่อ 17 กันยายน 2561

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  ฝ่ายสื่อ สกว. และทีมงานร่วมถ่ายทำรายการวิจัยไทยพลัส ตอน การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  เวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  28th Asian Economic Symposium on “Social and Community Enterprises for Sustainable Development Goals”

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

  ณ ห้องประชุม EC5205 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เวทีการจัดการความรู้แก่ทีมวิจัย เรื่อง เทคนิคการเก็บข้อมูลต้นทุนผลตอบแทน การทำนา: ทำอย่างไรได้ข้อมูลครบถ้วนไม่ผิดพลาด

  เมื่อ 31 สิงหาคม 2561

  ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์นักวิจัยที่สามารถผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้สำเร็จ”

  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

  ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

  นำเสนอผลงานวิจัย “Promoting Rice Value Addition through Inclusive Business Model” ในที่ประชุม International Seminar on Promoting Rice Farmers’ Market through value-adding Activities

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ

  เมื่อ 23 กรกฎาคม 2561

  ณ โรงแรม ฮิป กรุงเทพฯ

  ประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการวิจัยโครงการวิจัย TRP2 “นวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่การเกษตรสมัยใหม่”

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

  ณ ห้องประชุม 204 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ประเทศฟินแลนด์-สวีเดน

  ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561

  ณ ประเทศฟินแลนด์-สวีเดน