ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรเป็นกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำแก่นิสิตในการประกวดการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

  กรณีศึกษาทางธุรกิจการเกษตร (OTOP นวัตวิถี)

  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

  ณ ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายท้องถิ่นและทีมงานเพื่อประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับทีมภูมิภาคเหนือ

  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  ลงพื้นที่เพื่อสร้างวิทยากรและถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM บ้านลาด

  ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม:

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

  ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

  ลงพื้นที่เพื่อสร้างวิทยากรและถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ทุ่งทอง

  ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม:

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  "โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 20"

  ระหว่างวันที่ 18-23 มีนาคม 2562

  ณ อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมและศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม: บ้านดอนกลางโมเดล

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

  ณ ชุมชนบ้านดอนกลาง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

  ทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยและร่วมออกแบบหลักสูตรระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  อภิปรายเรื่อง “แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์” ภายใต้โครงการสัมมนาเรื่อง กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  ลงพื้นที่วิจัยเพื่อ Training for Trainers และวางแผนพื้นที่การผลิตข้าว IBM ในรอบการผลิต 2562

  ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ศูนย์เรียนรู้ IBM ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ.