บรรยายเรื่อง “นโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดำเนินงานของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน”

  ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

  ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2562

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

  ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

  ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

  ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  ประชุมสัมมนาสถาบันฯประจำปี 2562 เรื่อง “ยกระดับสมรรถนะบุคลากรเชิงบูรณาการ” และทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบันฯ

  เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562

  ณ บ้านอิ่มสุข หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

  ลงพื้นที่เพื่อประชุมยกระดับศูนย์เรียนรู้คิชฌกูฎโมเดลในการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ สกจ.จันทบุรี ผจก.สกก.เขาคิชฌกูฏ จก. และเกษตรกรชาวสวนผลไม้คุณภาพ

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

  ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด จ.จันทบุรี

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) เป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง “บริหารสหกรณ์อย่างไร ให้มีความมั่นคง ภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับใหม่”

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน

  ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม:

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดความเห็นในเวทีประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย TRP4 ภาคกลาง

  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

  ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมรองผู้อำนวยการเดินทางไปศึกษาดูงานร้านสหกรณ์ JA KOME House และ Onsai Plaza

  ณ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมรองผู้อำนวยการเดินทางไปสำรวจพื้นที่และแหล่งเรียนรู้การพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร

  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

  ณ มหาวิทยาลัยกิฟุ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น