ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ.

  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและพี่เลี้ยงให้มีความพร้อมในการหนุนเสริมพื้นที่

  เรื่อง “Learning Ecosystem & Design และ Value Chain & Business Model Canvas” ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาด้วยระบบพี่เลี้ยงของหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม: กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (TRP2)

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

  ณ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังสถานการณ์ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายงานวิจัยยางพาราในพื้นที่ อ.ท่าแพ จ.สตูล
  และกลุ่มเป้าหมายงานวิจัยปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล พร้อมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับทีมวิจัยพื้นที่

  เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2563

  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิจัยในพื้นที่

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

  ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพิเศษจังหวัดอุทัยธานีและประจวบคีรีขันธ์

  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  โครงการสัมมาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

  ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563

  ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฏร์ธานี

  ประชุมระดมความคิดการพัฒนาชสอ.สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยใช้กรอบ Business Model Canvas

  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

  ณ ห้องประชุมชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอคำแนะนำและแนวทางการดำเนินการโครงการวิจัยในระยะต่อไป

  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563

  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหารือการเตรียมการ Workshop การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสอ.และหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชำนาญการ รุ่นที่ 21

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัด

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พิธีเปิดงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ภายใต้ธีม “ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์....สู่ชีวิตที่สมดุล” โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

  ณ ตลาดสุขใจ จังหวัดนครปฐม