ดูงานเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนายม

  วันที่ 8 ธันวาคม 2563

  ณ ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

  ให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุม M1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากรณีการให้สิทธิสมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วน

  วันที่ 4 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมด้านการเกษตร และนักวิชาการชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
  ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาในการนำตัวแบบงานวิจัยไปใช้ในการดำเนินการวิจัยในวิสาหกิจชุมชน

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินการโครงการวิจัยในช่วง 6 เดือนสุดท้ายแก่ทีมวิจัยกาญจนบุรี

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องฟ้ามุ่ย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

  เสวนาเรื่อง “ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก: บทเรียนจากพื้นที่” ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที 17

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝั่งในการเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน

  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

  ชี้แจงร่างกฎกระทรวงตามที่ได้หารือในครั้งที่ผ่านมาต่อผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์

  วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

  ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2563

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

  ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ลงพื้นที่ดูการเพาะเลี้ยงหอยแครงนำโดยคุณไพบูลย์ แพวิเศษ ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงหอย (อ่าวท่าฉาง)

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

  ณ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

  บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การวางแผนสู่เป้าหมายอนาคตร่วมกัน”

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี