ประชุมทำแผนกลยุทธกลุ่มวิสหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง

  ณ ต.โนนค้อทุ่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมประชุมกับเครือข่ายนักวิจัยฝ่ายท้องถิ่น สกว. เรื่องแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

  ณ โรงแรมกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561


  โครงการอบรม "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" Smart Farmers

  ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561

  ณ สหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

  Mr. Yasunori ARAKI หัวหน้าโครงการ Food Value Chain Study in Horticulture crops and other commodities จาก JICA นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทราวงเกษตรฯ เมียนม่า

  เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อรับทราบแนวทางส่งเสริมเกษตรรายย่อยนกาีสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ผู้เข้าอบรมโครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" Smart Farmers ศึกษาดูงาน

  ณ เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจและสวนผักปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

  โครงการอบรม "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" Smart Farmers

  ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561

  ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน(คทช.) จำกัด อำเภอปากช่อง. จังหวัดนครราชสีมา

  เกษตรกรจากนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว ผู้เข้าอบรมโครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" Smart Farmers

  เดินทางไปศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

  ณ เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจและสวนผักปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  โครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" (Smart Farmers)

  ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561

  ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

  การอบรม GAP ครั้งที่ 3 ให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการวิจัย IBM

  เมื่อวันที่่ 28 มกราคม 2561

  ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.