"โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 20"

  ระหว่างวันที่ 18-23 มีนาคม 2562

  ณ อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมและศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม: บ้านดอนกลางโมเดล

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

  ณ ชุมชนบ้านดอนกลาง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

  อภิปรายเรื่อง “แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์” ภายใต้โครงการสัมมนาเรื่อง กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  ลงพื้นที่วิจัยเพื่อ Training for Trainers และวางแผนพื้นที่การผลิตข้าว IBM ในรอบการผลิต 2562

  ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ศูนย์เรียนรู้ IBM ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ.

  ลงพื้นที่ตำบลช่องสาริกาเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างเป็นองค์รวมกับผู้ใหญ่บ้าน

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ตำบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

  ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  บรรยายเรื่อง “รู้เท่าทันเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า รุ่นที่ 3”

  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

  ณ ห้องประชุม บริษัท บางซื่อโรงสีไฟ เจียเม้ง จำกัด จ.นนทบุรี

  ผู้อำนวยการได้รับเชิญจาก สกว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ Comment งานวิจัย

  เมื่อวันทึ่ 21 พฤศจิกายน 2561

  ณ หัองประชุม 601 อาคารวิจัยและพัฒนา

  นำเสนอ “แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2”

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์

   

  ประชุมจัดทำแผนธุรกิจข้าว IBM และการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  กรณีศึกษาธุรกิจข้าววิสาหกิจชุมชน

  เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี