ผู้อำนวยการได้รับเชิญจาก สกว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ Comment งานวิจัย

  เมื่อวันทึ่ 21 พฤศจิกายน 2561

  ณ หัองประชุม 601 อาคารวิจัยและพัฒนา

  นำเสนอ “แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2”

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์

   

  ประชุมจัดทำแผนธุรกิจข้าว IBM และการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  กรณีศึกษาธุรกิจข้าววิสาหกิจชุมชน

  เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  พิธีเปิดฉางข้าวและเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง ต.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

  ประชุมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (TRP4) ครั้งที่ 1

  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

  ประชุมเชืงปฏิบัติการ "รู้เท่าทันเพื่อสร้างเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า”

  เมื่อ 7 ตุลาคม 2561

  ณ ณ สหกรณ์เครดตยูเนี่ยน อี.ดี.ที. ลาดกระบัง

  สกว.ลงนามความร่วมมือเผยแพร่งานวิจัยกับ ThaiPBS เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ผลงานวิจัย ตามศาตร์พระราชา การพัฒนาพันธุ์สตอเบอรี่ของแม่คำปองและงานชุดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561

  ณ ThaiPBS

  ประชุมแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการดำเนินงานในอนาคคตร่วมกับทีมแกนนำวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง

  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ระยะที่ 2 ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และทีมงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด

  เมื่อ 21 กันยายน 2561

  ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

  ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน

  เมื่อ 17 กันยายน 2561

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  ฝ่ายสื่อ สกว. และทีมงานร่วมถ่ายทำรายการวิจัยไทยพลัส ตอน การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี