ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2566

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาประธานศพก.เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ผู้ประกอบการด้านเกษตร

  ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566

  ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต เขตบางเขน กรุงเทพฯ

  จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ Smart Farmer และ Young Smart Farmer

  ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566

  ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

  เวทีเพื่อทบทวนการวิเคราะห์ SWOT และร่วมกำหนดวิสัยทัศน์

  วันที่ 27 เมษายน 2566

  ณ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  เวทีเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมะโนราแบบมีส่วนร่วมด้วย Business Model Canvas

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

  ณ พร้าว คาเฟ่ แอนด์ บิสโตร ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

  เวทีเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาดแบบมีส่วนร่วมด้วย Business Model Canvas

  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566

  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566

  ณ ห้องบอลรูม B โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการและความเสี่ยง” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  วันที่ 24 มีนาคม 2566

  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  วันที่ 23 มีนาคม 2566

  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ

  บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  วันที่ 22 มีนาคม 2566

  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ

  บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการเงินการบัญชี” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  วันที่ 22 มีนาคม 2566

  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ