จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานเพื่อเป็นต้นแบบของสหกรณ์”

  ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2567

  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ บางพลัด กทม.

  จัดอบรมผลิตถ่านไบโอชาร์จากวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนให้กับนักเรียนชมรมเกษตร โรงเรียนวัดบางน้อย

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

  ณ ศูนย์เรียนรู้ไบโอชาร์ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  จัดเวทีอบรมเสริมสร้างความรู้การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นในรูปแบบของไบโอชาร์

  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567

  ณ ศูนย์เรียนรู้ไบโอชาร์ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง“การรวมกลุ่มแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและทิศทางการขับเคลื่อนกลุ่มเพื่อสร้างประโยชน์แก่สมาชิกในอนาคต”

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

  ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2566

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาประธานศพก.เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ผู้ประกอบการด้านเกษตร

  ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566

  ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต เขตบางเขน กรุงเทพฯ

  จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ Smart Farmer และ Young Smart Farmer

  ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566

  ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

  เวทีเพื่อทบทวนการวิเคราะห์ SWOT และร่วมกำหนดวิสัยทัศน์

  วันที่ 27 เมษายน 2566

  ณ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  เวทีเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมะโนราแบบมีส่วนร่วมด้วย Business Model Canvas

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

  ณ พร้าว คาเฟ่ แอนด์ บิสโตร ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

  เวทีเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาดแบบมีส่วนร่วมด้วย Business Model Canvas

  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566

  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566

  ณ ห้องบอลรูม B โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ