ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม

    ใน พ.ศ. 2549 กลุ่มชาวนาภายใต้มูลนิธิธรรมะร่วมใจ จ.ยโสธร ประสบปัญหาเรื่อง ราคาข้าวตกต่ำเหลือเพียงเกวียนละ 8,000 บาท โดยผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) และเคยขายได้มากกว่าเกวียนละ 1 หมื่นบาท ต่อเนื่องกันมาหลายปี ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีมากกว่าปริมาณความต้องการซื้อ ดังนั้นเมื่อได้ปรึกษาขอคาแนะนำจากนักวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยบูรณาการนาเอาเอกลักษณ์ที่มีอยู่เดิม คือ “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา” ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ข้าวคุณธรรมเพื่อให้ผลผลิตของพวกเขามีความแตกต่างในสายตาของผู้บริโภค และการสร้างพันธมิตรธุรกิจเพื่อนาผลผลิตกระจายสู่ผู้บริโภคเป้าหมาย

    ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม มีกิจกรรมการให้บริการการผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม การส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และผักผลไม้อินทรีย์ กิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะ และกิจกรรมการสปาบ้านทุ่ง ซึ่งศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรมได้นำเอาแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานมาส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้ /ทักษะในการยกระดับมูลค่าเพิ่ม ในแนวทางการลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพการผลิต และการสร้างแบรนด์ การเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรในการวางแผนจาหน่าย มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจานวน 4,256 ราย 147 องค์กร


    View:8995