ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “
    พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

    ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

    View:8