ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะร่างแผนยุทธศาสตร์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ร่วมกับทีมที่ปรึกษา

    ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

    เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

    View:25