ประชุมหารือแนวทางการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ

    เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

    ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    View:10