คุณอรุษ นวราชและทีมงาน เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อรายงานสถานการณ์ของสามพรานโมเดล และขอหารือการพิจารณาร่างเกณฑ์สินค้าอินทรีย์ที่จะจัดประชุม

    เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

    ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    View:18