ประชุมกับคณะทำงานพิจารณากรอบแนวทางพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563

    เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

    ณ ห้องประชุม ฝ.101 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์


    View:11