ความเป็นมาของโครงการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง" ได้จัดขึ้นตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับสูงโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในบริบทใหม่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปรับกระบวนการคิด (Mind Set) สร้างแรงบรรดาลใจและการเสริมสร้างสมรรถนะในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ตลอดจนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพืื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการนำคุณค่าสหกรณ์เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มธุรกิจสหกรณ์ให้สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในรายได้ของประชาชนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ภายใต้ภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่มีต่อบริบทใหม่ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. เพื่อปรับกระบวนการคิด (Mind set) ในการพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value Based Economy) สู่เป้าหมาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

3.. เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้กลไก"พลังประชารัฐ"

 View:2901