เกริ่นนำ

“เปาบุ้นจิ้น” ผู้รักความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ ผู้ชอบค้นคว้าหาเหตุผล และมิได้เห็นแก่หน้าใครๆ มีเรื่องเล่าว่า ในอดีตชาตินั้น เปาบุ้นจิ้นเป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นสง่าราศี เป็นดาวเทพอยู่บนสรวงสวรรค์ เป็นบริวารของเง็กเซียนฮ่องเต้ ชื่อว่า “ดาวบุ๋นเช็กแซ” คู่กับ ดาวบู๊เช็กแซ ซึ่งมีหน้าตาอัปลักษณ์แต่ทรงกล้าหาญ กาลต่อมาได้ส่งทั้งคู่ไปช่วยแก้ปัญหาตามคำอธิษฐานของพระเจ้าซ้องจินจง และเปลี่ยนหน้าของทั้งคู่สลับกัน เนื่องจากดาวบุ๋นเช็กแซมีความดีอยู่ในตัวแล้ว คงไม่ได้รับความทุกข์ยากลำบากนัก และมีผู้คนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู ด้วยเหตุนี้เปาบุ้นจิ้น จึงเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์

ความเป็นมา...น่าสนใจ

เมื่อกล่าวถึงความยุติธรรมแล้ว ก็อดนึกถึงความถูกต้องและยุติธรรมในแวดวงสหกรณ์ไม่ได้ และเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้แล้วท่านนึกออกกันไหมว่า หน้าที่ใดที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสหกรณ์ ใช่แล้ว! คำตอบนั้นคือ “ผู้ตรวจสอบกิจการ” ซึ่งท่านผู้อำนวยการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจุดๆ นี้ จึงได้ร่วมกันกับคณะทำงาน เพื่อพัฒนาให้เกิดหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ” ขึ้น หรือจะรู้จักกันมากขึ้นในนามของหลักสูตร “เปาบุ้นจิ้น”

หลักสูตรดังกล่าวมีความต้องการที่จะเพิ่มวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้แก่ผู้เข้าอบรมให้มีการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ เทคนิคด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และการจัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการ การใช้กระบวนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) ซึ่งมาจากการทำงานและประสบการณ์ที่เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคล เพื่อถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วม ได้ทั้งความรู้ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน นำไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคต และนำไปสู่การเป็นผู้ตรวจสอบกิจการอย่างผู้ชำนาญการ

จากการดำเนินการหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างมาก ทั้งจากบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทำให้เกิดการร่วมมือกันของ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งไทย จำกัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยได้ลงบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในเรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เพื่อให้การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

หลักสูตรดังกล่าวในช่วงแรกนั้นใช้ระยะเวลาในการอบรม 7 วัน แต่ในภายหลังได้มีการปรับหลักสูตรให้ลดลงเหลือ 6 วัน ตามความเหมาะสม แต่ 6 วันดังกล่าวล้วนเป็นวันที่ความรู้เต็มเปี่ยมด้วยกันทั้งสิ้น โดยเนื้อหาที่น่าสนใจดังกล่าว ก็มีด้วยกันหลากหลาย อาทิเช่น บริบทการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ความรู้พื้นฐานทางบัญชี เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ และกฎหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้ แม้ว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวที่ผ่านมาจะเกิดอุปสรรคบ้างบางคราว แต่ก็สามารถก้าวผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยกำลังใจของศิษย์เปาบุ้นจิ้น และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพกความรู้มาอย่างแน่นเอี๊ยด รวมถึงการยอมรับของผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งมีครั้งหนึ่งที่มีคนมากถึง 80 คน ปัจจุบันเราได้ดำเนินการจัดหลักสูตรมาแล้วทั้งหมด 18 รุ่น รวมทั้งสิ้น 940 คน

  

บทสรุป...โดยข้อคิดดีๆ

เพราะสิ่งสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ มิใช่การจัดตั้งสถาบัน สมาคม หรือการสร้างสิ่งใหม่ หากแต่เป็นเรื่องของการปรับความคิด การปรับกระบวนทัศน์ แค่ฝันให้ตรงกันและร่วมมือกันทำในสิ่งที่เป็นไปได้ และที่สำคัญต้องมองเรื่องความรับผิดชอบในความฝันหรือจินตนาการร่วมกัน ดังที่ท่านผู้เขียนท่านหนึ่งจากบทความเรื่อง “จากเวทีเตรียมการจัดตั้งสมาคมเปาบุ้นจิ้น” ได้กล่าวไว้.


ทำเนียบรุ่น

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 1-5

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 6

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 7

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 8

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 9

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 10

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 11

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 12

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 13

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 14

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 15

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 16

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 17

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 18

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 19

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 20

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 21

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 22

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 23

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 24

View:4804