โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการพัฒนาผู้นำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการพึ่งพาตนเอง  โครงการนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 5 ของการจัดประกาศเกียรติคุณ

  โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี  เป็นไปภายใต้คณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าที่มีท่านเชิญ  บำรุงวงศ์ เป็นประธานกรรมการฯ อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์  รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท คุณลดาวัลย์   คำภา อาจารย์ไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์  และคุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง เป็นกรรมการ ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าเห็นควรให้ขยายกรอบคุณสมบัติจากเดิมที่พิจารณาเฉพาะในกลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ไปสู่องค์กรภาคประชาชนที่ยึดหลักสหกรณ์ และมีแนวปฏิบัติแห่งอัตลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเอง  ที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี


  หลักการและเหตุผล

  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีและสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาภายใต้การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2


  วัตถุประสงค์

  - เพื่อยกย่องผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์และปฏิบัติจนก่อให้คุณค่ากับการสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม
  - เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว ในการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์สำหรับการนำประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชนอัตลักษณ์ของสหกรณ์ที่แท้จริง
  - เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์  รายชื่อสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ปี 2552 - 2559

  ลำดับที่

  สหกรณ์/นักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี

  ปี 2552

  1

  คุณจิต เพ็ชรกาล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชี สกก.บางกล่ำ จำกัด จ.สงขลา

  2

  คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน์  สค.ศูนย์กลางเทวา จำกัด

  3

  สหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฎ จำกัด

  ปี 2553

  4

  คุณเกียงเฮง แซ่ตั้ง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จำกัด

  5

  คุณพิมลพักตร์ มหาขันธ์  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด

  6

  คุณผ่องศรี สิมะวัฒนา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด

  7

  ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด

  8

  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด

   ปี 2554

  9

  คุณอำพัน เจริญรูป รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีหฤทัยขลุง จำกัด และ
  รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด 

  10

  คุณบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด

  11

  คุณปราณี รัตนสุวรรณ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

  12

  คุณสามิตร์ เชษฐศาสตร์ ผู้จัดการสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด

  13

  สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จ.จันทบุรี

  14

  สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเจียเม้ง จำกัด

  15

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด จ.เพชรุบุรี

   ปี 2555

  16

  คุณสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

  17

  คุณชูชาติ อินสว่าง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด

  18

  คุณสุกิจ จัดภัย ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุคะแบก จำกัด

  19

  ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด

  20

  สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จ.นครราชสีมา

  21

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก จำกัด จ.เพชรบุรี

   ปี 2556

  22

  คุณเรืองไร รองวงศ์ (ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด)

  23

  คุณสรวีย์ จิรานันท์สิริ (ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด)

  24

  คุณจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ (ประธานกรรมการดำเนินการร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด)

  25

  คุณฉัตรวดี วิจารจักร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหนึ่ง จำกัด)

  26

  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด จ.ชลบุรี

  27

  กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จ.นครปฐม

  28

  กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี

  29

  กลุ่มเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร

  ปี 2557

  30

  นายชัยนนท์  นิตสิริ (ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด)

  31

  นายแพทย์กิตตินันท์  ไทยศรีวงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด

  32

  เรือตรีธรรมรัตน์  อรุณสินประเสริฐ (ประธานกรรมการสหกรณ์หมูบ้านสหพร จำกัด)

  33

  นายสมิง จงกะสิกิจ กรรมการสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

  34

  สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด

  35

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จำกัด จ.เชียงใหม่

  36

  สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด

   ปี 2558

  37

  นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด

  38

  คุณบุญลภ ไชยหล่อ ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านคลองใหญ่  จ.พัทลุง

  39

  คุณสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด

  40

  สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา

  41

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด จ.พัทลุง

  42

  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จ.ชลบุรี

  43

  สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด จ.ตาก

  44

  ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด

   ปี 2559

  45

  นายสุระ พาขุนทด สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด

  46

  นางณัฐตจิกานต์ พัฒนาราช สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว จำกัด

  47

  นายจักรกฤต แก้วทอง สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด

  48

  นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล สหกรณ์ออมทรัยพ์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

  49

  นายน้อง จันทร์ประไพ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด

  50

  นายมงคล เทือกสุบรรณ สหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฏ์ธานี จำกัด

  51

  สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

  52

  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเตียน จำกัด จังหวัดเพชรบุรี

  53

  สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์

  54

  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด จังหวัดชลบุรี

  55

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ

  View:7368