1
ชื่อโครงการวิจัย : ชุดโครงการ การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
เริ่มเมื่อ: 3 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562
สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อพัฒนาตัวแบบส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างสมรรถนะเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ในสถาบันเกษตรกร
  2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการบ่มเพาะธุรกิจข้าว IBM ของสถาบันเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 2 แห่ง
  3. เพื่อสังเคราะห์ สรุปบทเรียน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำรับขยายผลกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ธุรกิจข้าว IBM เพื่อแก้ปัญหาชาวนาอย่างเป็นองค์รวม
View:1269