วัน เดือน ปี เรื่อง
ประชุมพัฒนาทิศทางและกลไกการทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4)
ประชุมพัฒนาโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย TRP2
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
เสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์นักวิจัยที่สามารถผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้สำเร็จ”