งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0”

    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

    ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    View:171