ประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการวิจัยโครงการวิจัย TRP2 “นวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่การเกษตรสมัยใหม่”

    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

    ณ ห้องประชุม 204 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    View:116