วัน เดือน ปี เรื่อง
การประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ เรื่อง "ทิศทางเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง"
ข้าราชการจากกระทรวงเกษตร และผู้บริหาร IDACA ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสถาบันฯเกี่ยวกับสถานการณ์สหกรณ์ไทย
งานวันสังคมสุขใจ ตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงานวันสังคมสุขใจ
พิธีเปิดและเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
บรรยายเรื่อง โอกาสและความท้าทายของการรวมกลุ่ม / สหกรณ์และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายได้จากงานวิจัย
ทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่
เยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์และสวนผลไม้เมล่อนในโครงการชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์