ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและปรารถนาที่จะเห็นภาพพัฒนาสหกรณ์ ในทิศทางที่เข้าถึงสมาชิก และชุมชนได้มารวมตัวกันและสนับสนุน ภารกิจต่างๆ ของสถาบันฯ อีกทั้งช่วยแสดงข้อคิดเห็น
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ : เครือข่ายคลังสมอง
ลำดับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
รูปบุคลากร
1
ฯพณฯองคมนตรีนายอำพล  เสนาณรงค์
องคมนตรี และนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2
ดร.แกมทอง อินทรัตน์
นักวิชาการ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ดร.ธวิช สุดสาคร
อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
4
ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ
หัวหน้าโครงการวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
5
ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์
อาจารย์ประจำ
คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
6
ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น
นักวิชาการสหกรณ์ 8
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
7
ดร.อรสุดา เจริญรัถ
ผู้อำนวยการกองโครง
การสัมพันธ์
สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง
8
น.พ.สมเกียรติ ธาตรีธร
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
9
นางดวงทิพย์ ระเบียบ
ผู้จัดการ
Lookforest Group
10
นางทองอุไร ลิ้มปิติ
ผู้อำนวยการอาวุโส
สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
11
นางวรรณะ เสนทอง
ข้าราชการบำนาญ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
12
นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
13
นางสาวพีระรัตน์ อังกุรรัต
ข้าราชการบำนาญ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
14
นางสาวอัจฉริยา มณีน้อย
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเชส จำกัด
15
นางสำราญ ศิริวัตร
รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด
16
นางสุจิตรา ยิ่งถาวร

บริษัท ไชนิ่งไอเทค จำกัด
17
นายกฤษฎา อุทยานิน
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
18
นายคิด เฉลิมวรรณ์
อดีตรองอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
19
นายจรูญ พงศาปาน
สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
20
นายจักรี สุจริตธรรม
รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
21
นายเจริญ ขาวบริสุทธิ์
ประธานกรรมการ
ธนาคารชุมชน
22
นายชมพู เบ้าทอง
กรรมการกองบุญหนุนเกื้อ
มูลนิธิธรรมะร่วมใจ
23
นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัฒิ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
24
นายชูชาติ อินสว่าง
ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด
25
นายเชาว์ปรีชา ศรีรอต
นักวิชาการสหกรณ์ 9 ชช.
กรมส่งเสริมสหกรณ์
26
นายเชิญ บำรุงวงศ์
ข้าราชการบำนาญ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
27
นายไตรดา แจ้งแจ่มญาณ
ข้าราชการบำนาญ

28
นายถาวร จุฬาวัฒน์
คณะกรรมการอำนวยการ
สภาธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ
จ.นครศรีธรรมราช
29
นายทรงพล พนาวงศ์
รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
30
นายธนิต มาศรีนวล
ข้าราชการบำนาญ
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายระดับ 9)
กระทรวงมหาดไทย
31
นายนพเวช บุญมี
อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
32
นายนอรดีน เจะแล
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
33
นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์

สหกรณ์จังหวัดพังงา
34
นายบรรพต ศรีจันทร์นิตย์
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
สมาคมพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง
35
นายบุญโชว์ สมทรง
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
36
นายบุญมี จันทรวงศ์
อธิบดี (นักบริหาร 10)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
37
นายบุญฤทธิ์ เผือกวัฒนะ
รองผู้จัดการใหญ่
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
38
นายบุญส่ง พาณิชการ
ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
39
นายปราโมทย์ สรวมนาม
ข้าราชการบำนาญ
กระทรวงศึกษาธิการ
40
นายปริญญา เพ็งสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
41
นายแผ่เกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
42
นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการ
สถาบันไทยพัฒน์
43
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนา
พลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.)
44
นายภีม ภคเมธาวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
45
นายมานะ ชัยวงศ์โรจน์
ที่ปรึกษากลยุทธ์อาวุโส
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
46
นายรังสรรค์ ผดุงธรรม
รักษาการสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47
นายวงษ์สรรค์ สาครเสถียร
รองประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด
48
นายวิจิตร บุญสูง
ประธานมูลนิธิ
มูลนิธิธรรมะร่วมใจ
49
นายวิฑูรย์ แนวพานิช
ประธานชุมนุมสหกรณ์บริการ
ชุมนุมเดินรถแห่งประเทศไทย
50
นายวินัย นิยโมสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ
ธุรกิจในเครือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
51
นายวิโรจน์ ศิริอัฐ
ประธานมูลนิธิเผยแพร่ชีวิต
ประเสริฐ
มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ
52
นายศิริชัย สาครรัตนกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
53
นายสมชาย สัญญลักษณ์ศิริ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
กลุ่มงานธุรกิจ
54
นายสัมพันธ์ บูรณยาพร
ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด
55
นายสาย กังกเวคิน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด
56
นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง
ข้าราชการบำนาญ

57
นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
58
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน
ผู้จัดการใหญ่
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
59
ผศ.เกษม สุขสถาน
ข้าราชการบำนาญ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
60
ผศ.จำนงค์ สมประสงค์
ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร
ธนาคารหมู่บ้าน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
61
ผศ.จำรอง เงินดี
อาจารย์ประจำภาค
วิชาจิตวิทยา
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
62
ผศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
รองคณบดี บัณฑิต
วิทยาลัย มก.
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63
ผศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
64
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
65
ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง
อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
66
ผศ.บรรเจิด พฤติกิตติ
รองคณบดี ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
67
ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
68
ผศ.วีรอร วัดขนาด
วิทยากรอิสระ และ
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

69
ผศ.สุทิน สุขคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
70
พ.ต.อ.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
รองผู้บังคับการ กองสวัสดิการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
71
พระพรหมมา สุภัทโท
เจ้าอาวาสวัดป่าสวน
ธรรมร่วมใจ
วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
72
พระอธิการมนัส ขนติธมโม (อิ่มรัตน์)
ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ฯ จันทบุรี
วัดโพธิ์ทอง จ.จันทบุรี
73
พระอาจารย์ เกรียงศักดิ์ อุตตมญาโณ สุขจันทร์
ประธานประสานงาน
จัดตั้งธนาคาร
วัดโคกบัวราย จังหวัดสุรินทร์
74
รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
75
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
76
รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา
รองอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
77
รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารโครงการปริญญาโท
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
78
รศ.ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ
อาจารย์ประจำ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
79
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
รองศาสตราจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
80
รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
81
รศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพืชไร่นา
82
รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
การเกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
83
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
84
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
และวิจัย
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
ราชนครินทร์
85
รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
86
รศ.ศักดา อินทรวิชัย
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
87
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
การเกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
88
รศ.สมพร อิศวิลานนท์
อาจารย์ประจำภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
89
รศ.โอภาวดี เข็มทอง
รักษาการรองประธานสาขา
ฝ่ายวิชาการ และ
ผู้แทนวิชาเอกสหกรณ์
คณะส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
90
ร้อยตรีนิคม เพชรผา
เลขาธิการมูลนิธิธรรมะร่วมใจ
มูลนิธิธรรมะร่วมใจ
91
ศ.กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา


92
ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์
อาสาสมัคร
โครงการหลวง
93
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญหลง
ผู้อำนวยการ สกว.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
94
ศ.โสภิณ ทองปาน
ข้าราชการบำนาญ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากร มก.
95
ศ.อภิชัย พันธเสน
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
96
อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ และ รองประธานกรรมการ สอ.มก.
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
สอ.มก. จำกัด
97
อ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร
อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
98
อ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง
ผู้ช่วยรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพย์สิน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
99
อ.วีระ ภาคอุทัย
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
100
อ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์
อาจารย์ระดับ 7
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
101
อ.ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์
อาจารย์ประจำภาค
วิชาการตลาด
ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
102
อ.ทวี วิริยฑูรย์
ประธานธนาคารหมู่บ้านตาม
แนวพระราชดำริ
สหกรณ์ออมทรัพย์การค้านครศรีธรรมราช
103
อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
อาจารย์ประจำภาค
วิชาสหกรณ์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


View:5043