คำประกาศเกียรติคุณ

นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า

คณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า โดยมีท่านประธานกรรมการ คือ

อาจารย์เชิญ บำรุงวงศ์ และ กรรมการอีก 6 ท่านประกอบด้วย อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ อาจารย์

สุรจิตต์ แก้วชิงดวง คุณลดาวัลย์ คำภา ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นกรรมการเลขานุการ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นรองเลขานุการ


ในปีนี้มีหน่วยงานและบุคคลซึ่งมามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้นำและสหกรณ์เข้าประกวด จำนวน 19 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สันกำแพง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก มีนักสหกรณ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาจำนวน 20 ราย

มีสหกรณ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกวด จำนวน 18 สหกรณ์

การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด 4 มิติ ได้แก่

1)มิติด้านคุณค่าและอุดมการณ์สหกรณ์ พิจารณาว่าเป็นนักสหกรณ์และสหกรณ์ตั้งมั่นพึ่งพาตนเอง มีการตัดสินใจโดยยึดถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง

2) มิติด้านกระบวนทัศน์ โดยพิจารณาจากการมีการใช้นวัตกรรมหรือการนำเอาวิธีใหม่มาประยุกต์ใช้ในงานสหกรณ์ ตลอดจนมีบริบทการดำเนินงานที่นำไปสู่การยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกและคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

3) มิติด้านหลักการพิจารณาจากการยึดถือและปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์สากลให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก

4) มิติด้านแนวปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาตามระเบียบ ข้อบังคับไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็น

ธรรมมาภิบาล

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาในปีนี้ ปรากฏว่าผู้นำสหกรณ์ที่ได้รับรางวัล มีจำนวน

4 ท่าน และสหกรณ์ที่ได้รับรางวัล มีจำนวน 3 สหกรณ์ ดังรายนามต่อไปนี้

View:9722