การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลังการยกเลิกล็อคดาวน์ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลังการยกเลิกล็อคดาวน์ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในนักวิจัยที่รับทุนจาก สกสว. ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือภาคการเกษตรหลังยกเลิกล็อกดาวน์ในที่ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลังการยกเลิกล็อคดาวน์ผ่านระบบออนไลน์ว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภาคการเกษตรมีแนวทางที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้และปลอดภัย...

โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 21”

โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 21”

เมื่อวันที่ 16 - 21 มีนาคม 2563 ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 21” ณ ห้องพันธุมดิษมณฑล 1 ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร หลักสูตรของโครงการฯ นี้...

การรายงานการดำเนินงานของโครงการ “หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมที่ใช้

การรายงานการดำเนินงานของโครงการ “หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมที่ใช้

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทีมกลไกกลางของโครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 นำโดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้เข้าพบฝ่ายจัดการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในการเป็น Coaching แก่ทีมวิจัยย่อย...

View:788