เมื่อวันที่ 22 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดอบรม โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “การตรวจกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 22” ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฯ

หลักสูตรฯ นี้ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมบัญชีสกรณ์ มีการดำเนินการไปแล้ว 21 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 1,099 คน มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูน วิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เน้นการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ เทคนิคด้านการตรวจสอบ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ การจัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการ การใช้กระบวนการจัดการความรู้ และถ่ายทอดทักษะ/ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน, อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล, คุณรัชนี วิชชุลดา, ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, คุณสุภชาดา เจียรนัยกูร, คุณสิรวิชญ์ ไพศาสตร์, คุณงามพิศ จิตรพรหมพันธุ์, อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ และคุณเอกกมลพัฒน์ กุลบุลพรอัฑฒ์ รวมจำนวน 10 คน นอกจากนี้มีวิทยากรกระบวนการ ได้แก่ คุณสาโรจน์ มูลพวง และคุณปริชาติ เราจุติธรรรม ได้บันทึกข้อมูลจากการทำกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งการจัดการอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีและเป็นไปตามที่คาดหวัง

ทั้งนี้ในการอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 22 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน 33 คน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 21 สหกรณ์ โดยมี รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

View:10