เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากทีมวิจัยจังหวัดกาญจนบุรี เข้าไปให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน ซึ่งในวันแรกได้มีการหารือร่วมกับทีมวิจัย เพื่อรับทราบบริบทของพื้นที่ในเบื้องต้น เช่น บริบทของผู้คนในพื้นที่ การพัฒนาผลผลิตในพื้นที่ การทำงานของชุมชนและโรงเรียนบ้านนาสวน เป็นต้น เพื่อวางแนวทางการทำงานให้มีการขับเคลื่อนตรงวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในการทำวิจัย และในวันที่สอง ได้มีการหารือร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน นักเรียนและครูของโรงเรียนบ้านนาสวน เนื่องจากกลุ่มและโรงเรียนมีการทำงานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตน ทาง รศ.จุฑาทิพย์ จึงได้มีการชวนวางเป้าหมายที่อยากให้เกิดขึ้นกับกลุ่ม เกษตรกรมีการเรียนรู้ในภาพรวมของการทำงานที่เกิดขึ้น เกิดการตั้งวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกัน วางเสาหลักกลยุทธ์ และเข้าใจในการวางแผนธุรกิจของกลุ่ม เพื่อเกิดแนวทางการทำงานที่สร้างความยั่งยืน มีเป้าหมาย และกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เช่น การจำหน่ายน้ำมันงา ต้องมีการจัดการตลาดในการจำหน่ายสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นต้น...

View:90