เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทีมกลไกกลางของโครงการหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 นำโดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้เข้าพบฝ่ายจัดการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในการเป็น Coaching แก่ทีมวิจัยย่อย เพื่อแนะนาแนวทางการดำเนินงานวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสม และเกิดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางหน่วยงาน ธกส. ได้มองเห็นความสาคัญของโครงการฯ และวิธีการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องนโยบายธุรกิจชุมชนสร้างไทย ที่ทางหน่วยงาน ธกส. มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเช่นกัน และวางแนวทางจะนาวิธีการไปใช้ไปในการดำเนินงานต่อไป....

View:117