สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62 ในงานนี้คณะเศรษฐศาสตร์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมทูลเกล้าถวายข้าว IBM และกล้วยกรอบทุ่งทองเป็นผลิตภัณฑ์การวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม” ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ภายใต้การสนับสนุนของสกว.(เดิม)ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการทำธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนเพื่อช่วยเหลือชาวนารายย่อย

ทีมวิจัยได้สนับสนุนให้นำแนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่าไปใช้ในการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และจำหน่ายแก่ภาคีผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ข้าว IBM เราสร้างแบรนด์ IBM เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภค ที่อยากอุดหนุนธุรกิจแบบมีส่วนร่วมที่มีเกษตรกรรายย่อยเป็น suppliers เป็นข้าวหอมมะลิ105 ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์ IFORM ส่วนกล้วยกรอบทุ่งทองเป็นผลิตภัณฑ์ที่แม่บ้านชาวนาที่เป็นสมาชิก มารวมตัวกันใช้วัตถุดิบที่ผลิตในครัวเรือนมาแปรรูปเพื่อให้มีรายได้เสริม ปัจจุบันกำลังขออย. และเปิดช่องทางการตลาดในมก. และอื่นๆ เพื่อให้สมาชิกเรียนรู้การสร้างแบรนด์ การวางแผนการตลาด ฯลฯ

View:572