รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาวิทยากรประจาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM โดยได้วางวิทยากรนาร่องในการกระบวนการดาเนินงาน ได้แก่ คุณประสิทธิ์ สวยงาม, คุณสุนทร ยิ้มรอด, คุณวรางคณา พราหมณ์น้อย, คุณชีพ คาโพธิ์ และ คุณถม พรายประทีป ให้ได้ลองพูดเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเข้ารับการอบรม และอธิบายรูปแบบการทานาของแต่ละท่าน เพื่อเป็นการฝึกรูปแบบการเป็นวิทยากร นอกจากนี้ได้วางแผนต่อยอดกระบวนการทางานในการปรับเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรที่ให้เน้นการผลิตข้าวที่มีคุณภาพเป็นตัวตั้งแทนราคา เพื่อให้การพัฒนาครั้งนี้ประสบความสาเรจและมีความยั่งยืนของกระบวนการทางาน

View:138