ผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมวิจัยลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชมเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืนเพื่อประชุมการจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปและธุรกิจข้าวพร้อมสัมภาษณ์เกษตรกรเพื่อรวบรวมข้อมูลการทำนาโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 23 คน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

View:26