วัน เดือน ปี เรื่อง
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
การประชุมหารือประกาศเกียรติคุณและเสวนาวิชาการประจำปี 2559 ร่วมกับประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่ง 2559 (บู๊ท)
งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่ง 2559 (เสวนาบ่าย)
งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่ง 2559 (เสวนาเช้า)
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559
จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
แนวทางสำหรับการจัดตั้งการร่วมกลุ่มชาวบ้านหรือการจัดตั้งสหกรณ์