วัน เดือน ปี เรื่อง
ศึกษาดูงานแพปลาของชุมชนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี
ฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินและการตลาดผลิตภัณฑ์
ฟังบรรยายและศึกษาดูงานโรงเพาะฟัก ป. เจริญฟาร์ม
โครงการให้ความรู้แก่สมาชิกส่วนกลาง เสวนาเรื่องเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เท่าไหรจึงจะเหมาะ
การประชุมการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
ประชุมทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลในประเทศไทย
ประชุมวิชาการ Annual International Conference 2016 มินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา